Danh Sách Thí Sinh Tham Dự
STT Họ và Tên Công Ty Phái Năm Dân tộc TĐ-VH Năm
nghề
Ghi chú Hình thí sinh
 
Tổng số thí sinh : 204 Nam      -       34 Nữ
Tỷ lệ : 85.7 %                14.3 %
Thí sinh chính thức : 177 Nam      -       28 Nữ
Tỷ lệ : 86.3 %                13.7 %
Thí sinh người dân tộc :   ( dự bị)
Tỷ lệ : 0.0 %
Tuổi nghề trung bình : 7.945
Trình độ :  
Cấp III : 73 người ( 0.0 % )
Cấp II : 156 người ( 0.0 % )
Cấp I :  9 người ( 0.0 % )
 
Untitled Document