THÍ SINH DÂN TỘC ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT  
STT Họ và Tên Công ty SBD Điểm

thuyết
Điểm
Dụng cụ
Điểm
Tốc độ
Điểm
Kỹ thuật
Tổng
Điểm
Cá nhân
Hạng

nhân
Ghi
chú
Cờ
vàng
CHUNG
CUỘC
  ĐH  
 
Untitled Document