TỔNG HỢP ĐIỂM CÁ NHÂN  
STT Họ và Tên Công ty SBD Điểm thi các môn TỔNG ĐIỂM CÁ NHÂN

thuyết
Dụng cụ Tốc độ Kỹ thuật
(30 điểm) (5 điểm) (5 điểm) Tổ KT1
(điểm trừ)
Tổ KT2
(điểm trừ)
Tổ KT3
(điểm trừ)
Tổng
điểm trừ
Điểm
KT (60 điểm)
 
Untitled Document